Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
Desinfekční prostředek SAVO proti plísním, 500 ml
search
  • Desinfekční prostředek SAVO proti plísním, 500 ml

Desinfekční prostředek SAVO proti plísním, 500 ml

100 Kč
S DPH 83 Kč bez DPH

Dezinfekční přípravek pro odstraňování plísní, řas a kvasinek.

Počet

  Zásady doručení

Zboží doručíme do 3-4 pracovních dnů

  Zásady vrácení

Zboží je možné vrátit do 14-ti dnů od obdržení produktu

Dezinfekční přípravek ve spreji, odstraňuje všechny druhy plísní a hub.

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]

Met. Corr. 1 H290

 Skin Corr./Irrit. 1 H314

 Aquatic Acute 1 H400

Tato směs je klasifikována jako nebezpečná v souladu s Nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence: P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/ par/aerosolů

Reakce:P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/... P391 Uniklý produkt seberte.

Složení :

Látka/Přípravek: Směs 

Název látky Identifikátory % Klasifikace TypNařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] chlornan sodný  RRN: 01-2119488154-34  EC: 231-668-3  CAS: 7681-52-9  Index: 017-011-00-11-5 Aquatic Acute 1, H400 M: 10  Skin Corr./Irrit. 1B, H314  EUH031 -, 5-100 % [1] [2] hydroxid sodný  RRN: 01-2119457892-27  EC: 215-185-5  CAS: 310-73-2  Index: 011-002-00-6 0,5-2      Skin Corr./Irrit. 2, H315  0,5 - 2 %  Skin Corr./Irrit. 1B, H314  2 - 5 %  Skin Corr./Irrit. 1A, H314  5 - 100 %  Eye Dam./Irrit. 2, H319  0,5 - 2 %1] [2]

5143-004-000-00
1000 ks

Parametry

Objem
500 ml
Komentáře (0)
Na tento produkt momentálně není přidána žádná recenze.